Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) 4.91.0.0

Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) 4.91.0.0

Microsoft Corporation – 1,3MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 21 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 70.466 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) là 4.91.0.0, phát hành vào ngày 06/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/11/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 4.91.0.0, được sử dụng bởi 45 % trong tất cả các cài đặt.

Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057)!

Cài đặt

người sử dụng 70.466 UpdateStar có Update for Windows for x64-based Systems (KB4023057) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại